Podpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRONNowe zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu w sytuacjach szczególnych"

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego od dnia 5 czerwca obowiązywać będą nowe zasady odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnym. Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii w Polsce oraz w związku z wprowadzeniem ograniczenia odwiedzin zostają wprowadzone zasady odwiedzin pacjentów szpitalnych w szczególnych warunkach. Procedura przedstawiona jest w rozwinięciu.

PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

 1. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz istniejące ryzyko epidemiczne, pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, dotyczy to przede wszystkim pacjentów w terminalnej fazie choroby.
 2. Odwiedziny u chorych odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku ich nieobecności lekarza dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
 3. Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z ordynatorem lub lekarzem kierującym oddziałem, a w przypadku ich nieobecności z lekarzem dyżurnym.
 4. W przypadku braku zgody ordynatora, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego, ostateczna decyzja w kwestii zgody na odwiedziny należy do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, aw sytuacji jego nieobecności do osoby go zastępującej. W takiej sytuacji Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba go zastępująca może zasięgnąć opinii Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych.
 5. Odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym przez ordynatora oddziału, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego przy obecności pielęgniarki łącznikowej epidemiologicznej lub innej pielęgniarki wyznaczonej przez pielęgniarkę oddziałową po wcześniejszym poinformowaniu pielęgniarki epidemiologicznej, a poza godzinami jej pracy oraz w dni wolne od pracy przy obecności pielęgniarki z danego oddziału, w którym odbywają się odwiedziny.
 6. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych.
 7. Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 8. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną lub osoby u których istnieje negatywny wywiad epidemiologiczny.
 9. Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek wypełnić wywiad epidemiologiczny i złożyć stosowne oświadczenie.
 10. Osoba odwiedzająca ma obowiązek poddać się badaniu temperatury.
 11. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 12. Osoby odwiedzające mają obowiązek:
  • oczyszczenia dokładnie obuwia,
  • dezynfekcji rąk,
  • pozostawiania w szatni okrycia wierzchniego,
  • wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maseczkę, fartuch, rękawiczki,
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,
  • kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu, niezakłócania spokoju oraz pracy personelu,
  • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 13. Osoby odwiedzające pacjentów nie mogą powodować istotnych uciążliwości dla innych pacjentów jak również powodować zakłóceń w procesie diagnostycznoleczniczo-pielęgnacyjnym w szpitalu.
 14. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się przynoszenia i przekazywania pacjentowi jakichkolwiek przedmiotów bez zgody i wiedzy personelu medycznego.
 15. Personei Szpitaia ma prawo odmówić odwiedzin iub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.
 16. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala.
 17. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.