Podziękowania dla Księży Diecezji Sandomierskiej„Podziękowania dla Księży Diecezji Sandomierskiej”

Na ręce  Biskupa Sandomierskiego Eminencji Krzysztofa Nitkiewicza zostały złożone podziękowania dla wszystkich darczyńców z Diecezji Sandomierskiej, dzięki którym możemy zakupić nowy respirator dla naszego Szpitala. Respirator został już zamówiony i za kilka tygodni będzie służył pacjentom. Serdecznie dziękujemy!

Dyrekcja SSDŚ w Sandomierzu

 


Komunikat„Komunikat”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu informuje o wznowieniu od 11 maja 2020 roku (poniedziałek) pracy jednostek ambulatoryjnych:
1. zabiegów ambulatoryjnej fizykoterapii,
2. dziennego oddziału rehabilitacyjnego,
3. pracowni endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia),
4. pracowni tomografii komputerowej,
5. pracowni rezonansu magnetycznego.
Pacjenci będą umawiani telefonicznie celem wykonania odpowiedniego zabiegu/badania na określoną datę i godzinę celem wykluczenia zbędnych kontaktów. Zalecamy przybycie w środkach ochrony osobistej (maska, rękawiczki).
O uruchamianiu kolejnych jednostek będziemy powiadamiali odrębnym komunikatem.
Dyrekcja SSDŚ w Sandomierzu


Certyfikat Akredytacyjny dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej„Certyfikat Akredytacyjny dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej”

Po raz kolejny Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej działająca w Sandomierskim Szpitalu otrzymała od AISN (Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego certyfikat akredytacyjny klasy B.

Dokładamy wszelkich starań by świadczyć usługi dla Pacjenta na najwyższym poziomie.


Zakup respiratora przy wsparciu PZU S.A„Zakup respiratora przy wsparciu PZU S.A.”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zakupił respirator stacjonarny. Zakup został dofinansowany przez PZU S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej Umowy Prewencyjnej. Respirator jest urządzeniem, który znacznie poprawi jakość świadczonych usług w zakresie opieki zdrowotnej. Dzięki respiratorowi osoba chora, której płuca z różnych powodów nie mogą prawidłowo funkcjonować, ma szansę na przeżycie poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Respirator to podstawowe urządzenie wspomagające lub zastępujące pracę płuc. Ten aparat jest niezbędny szczególnie obecnie, w dobie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Zakup aparatu był możliwy do zrealizowania dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU S.A.


Sandomierski Ośrodek Neurologiczny wznawia przyjęcia pacjentów„Sandomierski Ośrodek Neurologiczny wznawia przyjęcia pacjentów”

Po kilku dniach przerwy związanych z dezynfekcją oddziału oraz kwarantanną personelu Sandomierski Ośrodek Neurologiczny zaczyna z dniem 4 maja 2020 roku na nowo przyjęcia chorych do Oddziału Neurologii oraz pododdziału Udarowego. Przyjęcia dotyczą ostrych schorzeń neurologicznych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego i chorych z zaostrzeniem chorób skierowanych z lecznictwa otwartego. Przepraszamy za niedogodności związane z zawieszeniem przyjmowania do oddziału, a później z zamknięciem oddziału.
Jednocześnie informujemy, że Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu planuje w najbliższym czasie stopniowe "odmrażanie" pracy ambulatoryjnej rehabilitacji, pracowni diagnostycznych, oddziałów dziennych oraz przychodni specjalistycznej.

O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.
Dyrekcja SSDŚ w Sandomierzu


Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Start budowy Centrum Zdrowia Psychicznego"

W ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 ruszyła budowa Centrum Dziennej Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

​​

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

​​

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr justyna Pytel
 • E-mail: 
 • Telefon: 15 83 30 770

​Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
 • Adres: ul. Schinzla 13
  27-600 Sandomierz
 • Telefon: 15 83 30 614

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ulicy dr Zygmunta Schinzla 13. Na kompleks szpitalny składa się 7 budynków medycznych oraz 4 budynki administracyjne

Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
W budynkach znajdują się recepcje, punkty informacyjne, windy, toalety.
Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka, kontrasty). Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Pomieszczenia w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą numerów.
Na terenie Szpitala znajdują się parkingi utwardzone. W obrębie większych i mniejszych parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (łącznie 10miejsc).
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.