Spis treści

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Sandomierzu  Nr QZ 42./2012  z dnia 05.06.2012r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU

"JESTEŚMY PO TO , ABY WSPÓLNIE POKONAĆ CIERPIENIE, DAĆ NADZIEJĘ, A POWRÓT DO ZDROWIA UCZYNIĆ DOBRYM WSPOMNIENIEM W ŻYCIU NASZYCH PODOPIECZNYCH "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

I.        Postanowienia ogólne.

II.       Struktura organizacyjna.

  1. Zasady kierowania Zakładem, i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.
  2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  3. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
  4. Wysokość opłat pobieranych przez Zakład.
  5. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
  6. Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwana dalej ustawą,

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

3) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5) statut SPZZOZ w Sandomierzu

6) inne   przepisy   regulujące   działalność   samodzielnych   publicznych   zakładów   opieki zdrowotnej.

§ 2

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego Samodzielny w Sandomierzu , zwany dalej "Zakładem" lub "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym     w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3

Zakład posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Firma podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą brzmi: „szpital specjalistyczny ducha świętego w Sandomierzu”.

2. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu: „SPZZOZ w Sandomierzu”.

3. Siedziba Zakładu mieści się w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, poczta ; 27-600 Sandomierz.

§ 5

1.   Organizację   i  porządek   procesu   udzielania   świadczeń  zdrowotnych  Zakładu   określa
niniejszy Regulamin Organizacyjny, a w szczególności:

1) cele i zadania Zakładu,

2) zakres, miejsce oraz przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych,

3) strukturę    organizacyjną    oraz    organizację    i    zadania    poszczególnych    komórek organizacyjnych, wraz z warunkami współdziałania tych komórek,

4) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

5) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

6) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

7) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny,

8) wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych,

9) sposób kierowania komórkami organizacyjnymi.

2.   Regulamin   Organizacyjny  ustala   Dyrektor   Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętegoj w Sandomierzu

§ 6

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakład oraz organem doradczym Dyrektora.

2.   Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa oraz Statut Zakładu.

§ 7

Postępowanie kancelaryjne w Zakładzie, obieg dokumentów, rejestrację, znakowanie pism, używanie pieczęci określa Instrukcja Kancelaryjna ustalona przez Dyrektora

§ 8

Wewnętrzny porządek oraz czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora, po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Zakładzie.

§ 9

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

§ 10

Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:

  1. stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne (Szpital)
  2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (Ambulatorium).