"Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów SSDŚ"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018.160 t.j. z późn . zm.) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2019r w rodzaju : Badania laboratoryjne dla pacjentów SSDŚ w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

WARUNKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Szczegółowe warunki konkursu - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do SWKO Projekt Umowy - [ pobierz ]

SPROSTOWANIE:

Sprostowanie Omyłki Pisarskiej - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy POPRAWIONY - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

  - [ pobierz ]

 

INFORMACJA:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [ pobierz ]