WND-RPSW.05.01.00-26-515/09


Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji
dziennej oraz zakup aparatury medycznej

 

Niniejszy projekt realizuje cel priorytetowy Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2004-2013 tj. „ lepszego dostosowania opieki zdrowotnej do dynamiki niektórych długookresowych trendów (np. starzenia się społeczeństwa)”.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych, założonych w Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2015, a określonych jako:
- Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
- Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej.

Dostosowanie obiektów SP ZZOZ w Sandomierzu do wymogów prawa oraz zapewnienie jakości usług na jak najwyższym poziomie przyczyni się do realizacji w/w celów.

Modernizacja SP ZZOZ w Sandomierzu jest zgodna z celami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, w tym z celem szczegółowym: „Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji”. Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do zwiększenia dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital w Sandomierzu.

Całkowita wartość projektu 6 670 000,00zł