Bliżej pacjenta poprzez stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania,
archiwizacji danych dla Szpitala w Sandomierzu

 

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację dotychczas wykorzystywanego szpitalnego systemu informatycznego.
Głównym celem projektu jest usprawnienie pracy personelu medycznego a tym samym wzrost dostępności i jakości usług medycznych świadczonych mieszkańcom województwa świętokrzyskiego.

Cele projektu są zbieżne z celami Działania 2.2. RPO Województwa Świętokrzyskiego, które określone są jako wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnienie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT).

Stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych spełni oczekiwania zarówno pracowników jak i licznych pacjentów, dla których szpital świadczy usługi medyczne.
Wykonana w nowoczesnych standardach informatycznych sieć zapewni bezpieczną i szybką wymianę danych między nimi.

Niniejszy projekt realizuje cel priorytetowy:
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego tj. Cel 5, Priorytet 3 „rozwój systemów informatycznych – szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych”.
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Priorytet 3.4. „wdrożenie projektów elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, elektronicznych usług dla ludności”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 058 823,53 zł

Środki z EFRR w kwocie: 2 600 000,00zł