2020-02-05  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/6/2020

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/6/2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" budynku Centrum Dziennej Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty