Pomoc

Rezerwacja terminu udzielenia usługi

Spis treści

1. Wywołanie okna "Usługi"

1a

1b

Rys. 1

System umożliwia rezerwacje terminów udzielania usług z podziałem na zdefiniowane kategorie.

Aby wywołać okno umożliwiające rezerwację terminu udzielenia usługi określonej kategorii należy w panelu pacjenta wybrać z menu odpowiednią pozycję 1a, 1b.

System prezentuje listę realizowanych w jednostce ochrony zdrowia usług medycznych.
Lista usług jest ograniczona do usług dla których zdefiniowana jest aktualna dostępność w jakimkolwiek miejscu udzielania usług.

2. Wybór jednostki i usługi

Rys. 2

Karta wybór jednostki i usługi pozwala na wybranie jednostki medycznej, w której realizowane będzie świadczenie oraz usługi jaka będzie zrealizowana.

Usługę i jednostkę medyczną można wybrać na dwa sposoby:

2.1. Wybór jednostki

3b

3a

Rys. 3

System wyświetla listę wszystkich jednostek realizujących usługi medyczne lub jednostki realizujące wybraną usługę medyczną.

W celu wybrania miejsca realizacji usługi medycznej należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 3a odpowiadające wybranej pozycji 3a. Po wybraniu usługi medycznej, lista jednostek zostanie zawężona do tych jednostek medycznych, które realizują wybraną usługę.

Aby wyszukać daną jednostkę realizującą usługi medyczne należy skorzystac z filtra umieszonego w 3b i wpisać nazwę szukanej jednostki.

2.2. Wybór usługi

4b

4a

Rys. 4

System wyświetla listę wszystkich usług medycznych lub listę dostępnych usług w wybranej jednostce.

W celu wybrania usługi medycznej należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 4a odpowiadające wybranej pozycji 4a. Po wybraniu jednostki medycznej, lista usług medycznych zostanie zawężona do takich usług, które są realizowane w wybranej jednostce.

Aby wyszukać daną usługę medyczną należy skorzystać z filtra umieszonego w 4b i wpisac nazwę szukanej usługi.

2.3. Zamiana jednostek i usług miejscami

5

Rys. 5

Aplikacja między listami wyświetla ikonę 4, która służy do zamiany listy miejsc realizacji usług z listą usług medycznych.

2.4. Zatwierdzenie wyboru jednostki i usługi

6

Rys. 6

Aby zatwierdzić wybór miejsca realizacji usługi i wybór usługi medycznej należy kliknąć przycisk dalej 6.

3. Informacje

Rys. 7

System prezentuje szczegółowe informacje o wybranych parametrach rezerwacji:

3.1. Usługa

Rys. 8

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o wybranej usłudze kliknij zakładkę "usługa".

9a

9b

Rys. 9

System prezentuje szczegółowe informacje o wybranej usłudze:

10

Rys. 10

System prezentuje informacje o załącznikach związanych z wybraną usługą medyczną. Aby pobrać wybrane załączniki na lokalny komputer naciśnij przycisk 10

3.1.1. Usługa nie jest dostępna w systemie rezerwacji internetowych

Rys. 11

W przypadku, gdy rezerwacja terminu udzielenia usługi nie jest dostępna w systemie internetowym system prezentuje informacje o braku takiej możliwości.

3.2. Miejsce

Rys. 12

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o miejscu udzielania usługi kliknij zakładkę "miejsce".

13

Rys. 13

System prezentuje szczegółowy opis miejsca udzielania usługi13.

14a

14b

14c

Rys. 14

System prezentuje dane kontaktowe wybranego miejsca udzielania usługi:

3.3. Wybór personelu

Rys. 15

W przypadku wybrania usług dla których wskazanie personelu (lakarza) realizującego jest możliwe lub wymagane system prezentuje listę personelu realizującego wybraną usługę. Aby zobaczyć listę personelu kliknij zakładkę "personel".

16

Rys. 16

System prezentuje listę personelu (lekarzy) realizującego wskazaną usługę medyczną w wybranym miejscu. Aby wskazać wybraną osobę kliknij znacznik 16.

3.4. Zatwierdzenie informacji

17

Rys. 17

Po zapoznaniu się z prezentowanymi informacjami oraz wskazaniu personelu (lekarza) udzielającego usługę przejdź przejdź do karty wyboru terminu udzielenia usługi poprzez kliknięcie przycisku 17.

4. Rezerwacja

Rys. 18

Karta Rezerwacja pozwala na wybranie planowanego terminu udzielenia usługi medycznej w jednostce medycznej.

4.1. Widok ogólny

19a

19b

19c

19c

Rys. 19

Widok kalendarza pozwala na wskazanie planowanego terminu udzielenia usługi medycznej.

Na Rys. 19 zostały przedstawione sekcje na które jest podzielona karta wyboru terminu usługi medycznej.

4.2. Wybór terminu

20

Rys. 20

Aby wybrać tydzień dla którego wyświetlone zostaną wolne terminy należy kliknąć w dowolny dzień znajdujący się w interesującym nas zakresie dat 20

21a

21b

Rys. 21

Drugą możliwością jest przejście do następnego 21a lub poprzedniego 21b tygodnia względem obecnie wyświetlanego.

22a

22b

Rys. 22

Gdy na kontrolce kalendarza, znajduje się odpowiedni zakres dat, możemy wskazać dokładny termin planowanego udzielenia usługi medycznej.

Kontrolka kalendarza zawiera pola określające możliwe terminy rezerwacji usługi medycznej, dla danej jednostki. Pola te są oznaczone następująco:

Możliwe jest jedynie wskazanie do rezerwacji pola oznaczonego kolorem zielonym, czyli wolnego terminu rezerwacji

Aby zarezerwować wizytę wybranym, dostępnym terminie kliknij odpowiedni zielony bloczek.

4.3. Zatwierdzenie wyboru planowanego terminu realizacji usługi medycznej.

23a

23b

Rys. 23

Aby zmienić wybór jednostki medycznej lub usługi należy kliknąć przycisk wstecz 23a przechodząc do ekranu 3. Informacje i drugi raz wstecz przechodzac do ekranu 2. Wybór jednostki i usługi .

Aby przejść do następnej karty: 5. Potwierdzenie należy kliknąć przycisk dalej 23b.

5. Potwierdzenie

Rys. 24

Karta Potwierdzenie prezentuje dane na temat planowanej rezerwacji usługi medycznej i pozwala na jej zatwierdzenie.

5.1. Widok ogólny

25a

25b

25c

25d

Rys. 25

Potwierdzenie zawiera następujące informacje na temat planowanej rezerwacji:

5.2. Potwierdzenie rezerwacji

26a

26b

26c

Rys. 26

Aby zmienić wybór jednostki medycznej lub usługi lub terminu należy kliknąć przycisk wstecz 26a co pozwoli na przejście do poprzednich ekranów.

Aby zatwierdzić dane należy kliknąć przycisk potwierdz 26b co spodowuje ustanowienie rezerwacji i uaktywnienie przycisku drukuj 26c.

5.3. Wydruk potwierdzenia

27

Rys. 27

Aby wydrukować potwierdzenie rezerwacji należy kliknąć przycisk drukuj 27. Wydruk potwierdzenia jest możliwy jedynie po zatwierdzeniu rezerwacji.

5.4. Potwierdzenie rezerwacji kodem przekazanym przez SMS lub e-mail

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństa system może pracować w trybie wymającym potwierdzenia rezerwacji poprzez prowadzenie kodu przekazanego przes SMS lub e-mail. W takim przypadku po zatwierdzeniu rezerwacji (5.2) system wysyła wiadomość zawierający kod potwierdzenia.

28a

28b

Rys. 28

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństa system może pracować w trybie

Jeżeli system pracuje w trybie potwierdzeń, możliwe jest potwierdzenie bezpośrednio po potwierdzeniu rezerwacji. Otrzymany kod należy wprowadzić w pole 28a.

Aby potwierdzić rezerwację należy kliknąć 28b.