Pomoc

Rezerwacja z dokładnością do personelu

Spis treści

1. Wywołanie okna "Personel"

1a

1b

Rys. 1

System umożliwia rezerwację terminów wizyt z dokładnością do personelu realizującego z podziałem na grupy zawodowego personelu.

Aby uruchomić okno rezerwacji wizyty należy w panelu E-Pacjenta wybrać z menu pozycję związaną z wybraną grupą zawodową 1a, 1b.

2. Wybór personelu udzielającego usługi

Rys. 1

Karta wybór personelu pozwala na wybranie osoby udzielającej usługi medycznej (np. lekarza), do której zostanie zarezerwowana wizyta.

2.1. Wybór personelu

System prezentuje listę personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej wraz z filtrem umożliwiającym wyszukanie określonej osoby.

2a

2b

Rys. 2

Aby wyszukać osobę o określonym nazwisku należy wprowadzić część nazwiska w polu 2a.

W celu wybrania określonej osoby udzielającej świadczenia opieki zdrowotnej należy oznaczyć pole wyboru 2b dla wybranej pozycji na liście.

2.2. Zatwierdzenie personelu

3

Rys. 3

Aby zatwierdzić wybór personelu udzielającego usługi medyczne należy kliknąć przycisk dalej 3.

3. Wybór jednostki i usługi

Rys. 4

Karta wybór jednostki i usługi pozwala na wybranie jednostki medycznej, w której realizowane będzie świadczenie oraz usługi jaka będzie zrealizowana.

Usługę i jednostkę medyczną można wybrać na dwa sposoby:

3.1. Wybór jednostki

5b

5a

Rys. 5

System wyświetla listę wszystkich jednostek realizujących usługi medyczne lub jednostki realizujące wybraną usługę medyczną.

W celu wybrania miejsca realizacji usługi medycznej należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 5a odpowiadające wybranej pozycji.
Po wybraniu usługi medycznej, lista jednostek zostanie zawężona do tych jednostek medycznych, które realizują wybraną usługę.

Aby wyszukać daną jednostkę realizującą usługi medyczne należy skorzystac z filtra umieszonego w 5b i wpisać nazwę szukanej jednostki.

3.2. Wybór usługi

6b

6a

Rys. 6

System wyświetla listę wszystkich usług medycznych lub listę dostępnych usług w wybranej jednostce.

W celu wybrania usługi medycznej należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 6a odpowiadające wybranej pozycji.
Po wybraniu jednostki medycznej, lista usług medycznych zostanie zawężona do takich usług, które są realizowane w wybranej jednostce.

Aby wyszukać daną usługę medyczną należy skorzystać z filtra umieszonego w 6b i wpisac nazwę szukanej usługi.

3.3. Zamiana jednostek i usług miejscami

7

Rys. 7

Aplikacja między listami wyświetla ikonę 7, która służy do zamiany listy miejsc realizacji usług z listą usług medycznych.

3.4. Zatwierdzenie wyboru jednostki i usługi

8

Rys. 8

Aby zatwierdzić wybór miejsca realizacji usługi i wybór usługi medycznej należy kliknąć przycisk dalej 8.

4. Informacje

Rys. 9

System prezentuje szczegółowe informacje o wybranych parametrach rezerwacji:

4.1. Usługa

Rys. 10

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o wybranej usłudze kliknij zakładkę "usługa".

11a

11b

Rys. 11

System prezentuje szczegółowe informacje o wybranej usłudze:

12

Rys. 12

System prezentuje informacje o załącznikach związanych z wybraną usługą medyczną. Aby pobrać wybrane załączniki na lokalny komputer naciśnij przycisk 12

4.1.1. Usługa nie jest dostępna w systemie rezerwacji internetowych

Rys. 13

W przypadku, gdy rezerwacja terminu udzielenia usługi nie jest dostępna w systemie internetowym system prezentuje informacje o braku takiej możliwości.

4.2. Miejsce

Rys. 14

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o miejscu udzielania usługi kliknij zakładkę "miejsce".

15

Rys. 15

System prezentuje szczegółowy opis miejsca udzielania usługi15.

16a

16b

16c

Rys. 16

System prezentuje dane kontaktowe wybranego miejsca udzielania usługi:

4.3. Personel

Rys. 17

Aby zobaczyć szczegółowe dane wybranego personelu klinknij zakładkę "Personel".

18a

18b

18c

Rys. 18

System prezentuje szczegółowe dane wybranego personelu:

4.4. Zatwierdzenie informacji

19

Rys. 19

Aby zatwierdzić wybór miejsca realizacji usługi i wybór usługi medycznej należy kliknąć przycisk dalej 19.

5. Rezerwacja

Rys. 20

Karta Rezerwacja pozwala na wybranie planowanego terminu udzielenia usługi medycznej, w danej jednostce medycznej.

5.1. Widok ogólny

21a

21b

21c

21c

Rys. 21

Kontrolka kalendarza pozwala na wskazanie planowanego terminu udzielenia usługi medycznej.

Na Rys. 19 zostały przedstawione sekcje na które jest podzielona karta wyboru terminu usługi medycznej.

5.2. Wybór terminu

22

Rys. 22

Aby wybrać tydzień dla którego wyświetlone zostaną wolne terminy należy kliknąć w dowolny dzień znajdujący się w interesującym nas zakresie dat 22

23a

23b

Rys. 23

Drugą możliwością jest przejście do następnego 23a lub poprzedniego 23b tygodnia względem obecnie wyświetlanego.

24a

24b

Rys. 24

Gdy na kontrolce kalendarza, znajduje się odpowiedni zakres dat, możemy wskazać dokładny termin planowanego udzielenia usługi medycznej.

Kontrolka kalendarza zawiera pola określające możliwe terminy rezerwacji usługi medycznej, dla danej jednostki. Pola te są oznaczone następująco:

Możliwe jest jedynie wskazanie do rezrewacji pola oznaczonego kolorem zielonym, czyli wolnego terminu rezerwacji

5.3. Zatwierdzenie wyboru planowanego terminu realizacji usługi medycznej.

25a

25b

Rys. 25

Aby zmienić wybór jednostki medycznej lub usługi należy kliknąć przycisk wstecz 25a przechodząc do ekranu 3. Informacje i drugi raz wstecz przechodzac do ekranu 3. Wybór jednostki i usługi .

Aby przejść do następnej karty: 6. Potwierdzenie należy kliknąć przycisk dalej 25b.

6. Potwierdzenie

Rys. 26

Karta Potwierdzenie prezentuje dane na temat planowanej rezerwacji usługi medycznej i pozwala na jej zatwierdzenie.

6.1. Widok ogólny

27a

27b

27c

27d

27e

Rys. 27

Potwierdzenie zawiera następujące informacje na temat planowanej rezerwacji:

6.2. Potwierdzenie rezerwacji

28a

28b

28c

Rys. 28

Aby zmienić wybór jednostki medycznej lub usługi lub terminu należy kliknąć przycisk wstecz 28a co pozwoli na przejście do poprzednich ekranów.

Aby zatwierdzić dane należy kliknąć przycisk potwierdz 28b co spodowuje ustanowienie rezerwacji i uaktywnienie przycisku drukuj 28c.

6.3. Wydruk potwierdzenia

29

Rys. 29

Aby wydrukować potwierdzenie rezerwacji należy kliknąć przycisk drukuj 29. Wydruk potwierdzenia jest możliwy jedynie po zatwierdzeniu rezerwacji.

6.4. Kod potwierdzenia

30a

30b

Rys. 30

Jeżeli system pracuje w trybie potwierdzeń, możliwe jest potwierdzenie bezpośrednio po potwierdzeniu rezerwacji. Otrzymany kod należy wprowadzić w pole 30a.

Aby potwierdzić rezerwację należy kliknąć 30b.