SPI Logo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

screen-projekt
Projekt nr WND-RPSW.02.02.00-26-010/10
"Bliżej pacjenta poprzez stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Szpitala w Sandomierzu"

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramch Działania 2.2
"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.