Czy lekarz może upoważnić inną osobę (np. pielęgniarkę) do wystawiania elektronicznych zwolnień?

Nie. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przez lekarza z wykorzystaniem jego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP nie mogą być udostępnione innym osobom.

Jestem lekarzem, w jaki sposób otrzymam zakładkę lekarz na PUE?

Zakładka Lekarz powinna być przypisana automatycznie do konta PUE.

Jeśli zakładka nie jest widoczna proszę o przesłanie zapytania po zalogowaniu na swoje konto PUE, wybierając z górnego menu "Zadaj pytanie ZUS". Będzie to zgłoszenie zautoryzowane, co pozwoli na analizę Pana/i konta PUE.

Czy lekarz musi osobiście założyć konto na PUE, czy może to zrobić za niego Zakład Opieki Zdrowotnej?

W celu wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarz (osoba wystawiająca zaświadczenie lekarskie) tworzy profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Zakład Opieki Zdrowotnej nie może wykonać tej czynności za lekarza.

Czy korekty elektronicznego zwolnienia może dokonać, podczas nieobecności lekarza, który je wystawił, inna osoba do tego upoważniona, np. kierownik przychodni?

Poprawienie błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wymaga wystawienia w formie elektronicznej:

 1. informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, albo
 2. informacji, o której mowa w pkt 1, oraz nowego (poprawnego) zaświadczenia lekarskiego,

- podpisanych z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Ze względu na taki tryb poprawiania błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim możliwe jest dokonanie wymienionych czynności przez innego lekarza, uprawnionego do wystawiania zwolnień lekarskich. Może być to pracownik administracyjny tylko wtedy, gdy jest równocześnie lekarzem uprawnionym do wystawiania zwolnień.

Czy będą organizowane jakieś akcje informacyjne dla lekarzy w zakresie wystawiania e-ZLA - szkolenia, instrukcje?

Obecnie lekarze mogą korzystać z wyjaśnień i ulotek zamieszczonych na stronie internetowej ZUS. Wkrótce także z instrukcji "Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) od 1 stycznia 2016 roku. Krok po kroku" oraz z filmów instruktażowych (od grudnia). Istnieje też możliwość przesyłania pytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi zamieszczane są na stronie internetowej Zakładu.

Informacje o organizowanych szkoleniach będą zamieszczane na stronie internetowej www.zus.pl/ezla

Jak będą funkcjonować e-ZLA w przypadku wizyt domowych?

Na potrzeby wizyt domowych może być stosowany standardowy tryb wystawiania zwolnień lekarskich - jeśli lekarz w czasie wizyty będzie miał dostęp do Internetu i urządzenie mobilne, a płatnik pacjenta profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli jednak w czasie wizyty domowej wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe (w szczególności w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) to lekarzw dniu badania przekaże ubezpieczonemu (pacjentowi) zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, opatrzone jego podpisem i pieczątką. Lekarz może mieć kilka wydrukowanych "czystych" formularzy, do wykorzystania w takich okolicznościach. Zwolnienie wystawione w takim trybie musi być zelektronizowane przez lekarza w ciągu 3 dni roboczych.

Czy przy wystawianiu e-ZLA lekarz będzie musiał wpisywać wszystkie dane pacjenta czy też będą one podpowiadane przez system?

W przypadku wystawiania zwolnień lekarskich na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie podpowiedziane przez system. Adres pacjenta i dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system będzie weryfikował datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy będzie podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

Czy do wystawiania e-ZLA zostanie udostępniony lekarzom  specjalny program?

ZUS udostępnia możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych. Możliwość wytworzenia innego oprogramowania, udostępniającego tą funkcjonalność, pozostaje w gestii producentów.

Czy lekarz musi założyć profil na PUE do 31 grudnia 2015 r. czy do  końca 2017 roku?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. (art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) w celu wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarz (osoba wystawiająca zaświadczenie lekarskie) tworzy profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy nie określają  terminu na utworzenie takiego profilu, jednak profil ten jest konieczny do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Od 1 stycznia 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać tylko zwolnienia elektroniczne.

Jakie są podstawowe wymogi do wystawiania zwolnień w formie elektronicznej?

Do wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, poza sprzętem komputerowym, niezbędny jest dostęp do Internetu, założenie profilu na PUE oraz posiadanie podpisu elektronicznego (podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).

Jakie koszty związane z oprogramowaniem i sprzętem musi ponieść lekarz aby móc wystawiać e-ZLA?

Kwestie techniczne związane z wystawianiem zwolnień elektronicznych pozostają poza kompetencją ZUS. Oprogramowanie w portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS udostępniane jest bezpłatnie.

Jakie będą konsekwencje  nieterminowego przekazywania e-ZLA?

W przypadku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej w portalu PUE nie ma możliwości  nieterminowego ich przekazywania. Podpisanie zwolnienia łączy się bowiem z jego wysłaniem do ZUS.

Natomiast elektronizacja zwolnień wystawionych na formularzach wydrukowanych z systemu powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia (albo ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zwolnienia). W przypadku powtarzającego się naruszania zasad dotyczących elektronizacji zwolnień wystawionych na formularzach wydrukowanych z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Czy lekarz, który wystawia zwolnienie elektroniczne na PUE będzie je musiał zgrywać i przechowywać na dysku lub innych nośnikach?

Nie. Lekarz, który będzie wystawiał elektroniczne zwolnienia lekarskie, nie ma obowiązku ich archiwizacji i przechowywania. Zwolnienia elektroniczne po przesłaniu do ZUS są odpowiednio przetwarzane i archiwizowane.

Czy lekarz musi mieć konto na PUE, EPUAP, certyfikat?

Lekarz, który chce wystawiać elektroniczne zwolnienia w Platformie Usług Elektronicznych, musi założyć profil. Musi też posiadać podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP).

Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, wystarczy założyć konto na stronie epuap.gov.pl, złożyć wniosek o profil zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS. 

Podpis kwalifikowany wydają uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki certyfikat zostaje wydany. Każde z centrów prowadzi własną politykę cenową i ma różną ofertą handlową.

Kto będzie prowadził szkolenia dla lekarzy korzystających z aplikacji gabinetowych?

Jeśli przy wystawianiu zwolnień lekarskich lekarz nie będzie korzystał z Platformy Usług Elektronicznych  ZUS, ale z aplikacji gabinetowych, to w razie problemów czy wątpliwości musi szukać pomocy u dostawcy oprogramowania.

Czy poprzez aplikację gabinetową lekarz będzie miał dostęp do NIP płatnika składek pacjenta oraz czy będzie mógł  przeglądać wcześniejsze zwolnienia  pacjenta?

ZUS wystawi dla aplikacji gabinetowych odpowiednie usługi, udostępniające te dane, które są niezbędne do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Kwestia wykorzystania tych usług w aplikacjach gabinetowych pozostaje poza kompetencją ZUS.

Czy wszyscy lekarze muszą wystawiać elektroniczne zwolnienia? Proszę o podstawę prawną.

Lekarze nie mają obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich - zwracają się do ZUS o odpowiednie upoważnienie, składając jednocześnie oświadczenia, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  i przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Do kiedy będzie można pobierać druki ścisłego zarachowania i zwracać je w formie papierowej?

Zaświadczenia lekarskie w formie papierowej (na dotychczasowych formularzach ZUS ZLA) będą mogły być wystawiane do końca 2017 roku. Do tego czasu ZUS będzie udostępniał lekarzom bloki formularzy ZUS ZLA.

Jak powinien postąpić lekarz, gdy w czasie wystawiania e-ZLA nastąpi zawieszenie aplikacji?

W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie będzie  możliwe(w szczególności w przypadku braku  dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) lekarzw dniu badania przekaże  pacjentowi (ubezpieczonemu) zaświadczenie  wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, opatrzone jego podpisem i pieczątką. Lekarz może mieć kilka wydrukowanych "czystych" formularzy, do wykorzystania w takich okolicznościach. Zwolnienie wystawione w takim trybie musi być  zelektronizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Jak będą wystawiane e-ZLA przez lekarzy pracujących w szpitalu? Dotychczas zwolnienia  wypisywał dział statystyczny a lekarze tylko je podpisywali.

Kwestie organizacyjne i techniczne związane z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich pozostają poza kompetencją ZUS. Zaświadczenie lekarskie będzie  wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przez lekarza z wykorzystaniem jego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP nie mogą być udostępnione innym osobom.

Kiedy trzeba wydrukować e- ZLA i wręczyć choremu?

Po wystawieniu elektronicznego zwolnienia wydrukowanie e-ZLA, podpisanie przez lekarza i wręczenie choremu  będzie konieczne  gdy:

  • pracodawca (płatnik składek) pacjenta nie będzie miał profilu na PUE ZUS,
  • w każdym przypadku na żądanie pacjenta.

Jak będzie wyglądało wystawienie e-ZLA, gdy przychodnia nie posiada sprzętu komputerowego?

Kwestie organizacyjne i techniczne związane z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich pozostają poza kompetencją ZUS.

Czy lekarz będzie mógł wylogować się z PUE bez przesłania e-ZLA do ZUS?

Każde zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP w momencie wystawienia. Dopóki zwolnienie nie jest podpisane, nie istnieje jako dokument elektroniczny. W portalu Platformy Usług Elektronicznych podpisanie zwolnienia jest zintegrowane z jego wysyłką do ZUS i następuje dla każdego pacjenta oddzielnie. Wcześniejsze wylogowanie się z portalu PUE skutkowałoby niewystawieniem zwolnienia lekarskiego.

W przypadku elektronizowania zwolnień wystawionych na formularzach wydrukowanych z systemu istnieje możliwość wylogowania się bez wysłania e-ZLA do ZUS.

Czy na wydruku  e-ZLA musi być podpis i  pieczątka lekarza?

Wydruk e-ZLA musi być opatrzony przez lekarza jego podpisem i pieczątką. Będzie wydawany, gdy pracodawca (płatnik składek) pacjenta nie będzie miał profilu na PUE ZUS oraz w każdym przypadku na żądanie pacjenta.

Jakie są konsekwencje, gdy lekarz pobierze dane ubezpieczonego, a nie wystawi lub nie anuluje e-ZLA?

W każdym przypadku zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. W zależności od jego wyników zostanie określona ewentualna odpowiedzialność lekarza, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

Co ma zrobić lekarz, gdy dane pracodawcy pacjenta nie będą widoczne w systemie, bo np. pracodawca nie zgłosił jeszcze swojego pracownika do ubezpieczeń? 

Gdy w Platformie Usług Elektronicznych nie będą dostępne  dane lub informacje albo zostaną udostępnione ale niekompletne lub nieaktualne to  brakujące lub aktualne dane czy informacje lekarz uzyskuje od pacjenta (ubezpieczonego). Należy je wprowadzić do wystawianego zwolnienia.

Czy opóźnienia w przekazywaniu przez lekarza do ZUS oryginałów papierowych zwolnień wykluczają wystawianie ich w formie elektronicznej?

Nie. Możliwość wystawiania e-ZLA nie jest uzależniona od wywiązywania się z obowiązków związanych ze zwolnieniami w dotychczasowej papierowej formie. Jednak powtarzające się nieprawidłowości związane z przekazywaniem do ZUS oryginałów ZUS ZLA (z naruszeniem ustawowego terminu 7 dni od daty wystawienia) mogą stanowić przesłankę do cofnięcia przez ZUS upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Będzie to skutkowało brakiem możliwości wystawiania e-ZLA.

Czy e-ZLA będą przypisywane do konkretnego lekarza, czy będą one numerowane?

E-ZLA otrzymuje numer w momencie jego wystawienia, czyli podpisania i wysłania do ZUS. Na e-ZLA automatycznie wprowadzane są dane wystawiającego je lekarza. Natomiast czysty formularz wydrukowany z systemu w celu wystawienia zwolnienia, gdy np. nie będzie dostępu do Internetu, otrzymuje numer w momencie jego wydruku, a na formularzu będą uzupełnione dane lekarza.

Czy lekarz musi podpisywać na bieżąco wystawiane e- ZLA czy może to zrobić zbiorczo, np. na koniec dnia?

Każde zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP w momencie wystawienia. Dopóki zwolnienie nie jest podpisane, nie istnieje jako dokument elektroniczny. W portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS nie ma możliwości zbiorczego podpisywania wystawionych wcześniej zwolnień lekarskich.

Funkcja grupowego podpisu przewidziana jest jedynie dla elektronizacji zwolnień wystawionych na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Chodzi o sytuację, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Czy lekarz, który zdecyduje się na wystawienie e-ZLA, może następnie w okresie do 31 grudnia 2017 r. wrócić do wystawiania zwolnień w papierowej formie? Czy można zamiennie korzystać z obu form?

Tak. Do końca 2017 roku lekarz ma wybór co do formy wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Czy jeśli lekarz pracuje w kilku przychodniach to może wystawiać w jednej z nich e-ZLA, a w innej papierowe zaświadczenia ZUS ZLA?

Tak. W przypadku, gdy w danej przychodni nie będzie  możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego to  do końca 2017 r. lekarz  będzie mógł:

  • przekazywać pacjentom (ubezpieczonym) w dniu badania zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzach zaświadczenia lekarskiego wydrukowanych wcześniej z systemu teleinformatycznego, opatrzone jego podpisem i pieczątką (zwolnienia wystawione w takim trybie muszą być zelektronizowane w ciągu 3 dni roboczych), lub
  • wystawiać w tej placówce zaświadczenia lekarskie w formie obowiązującej przed 1 stycznia 2016 r., czyli na formularzach papierowych - drukach ścisłego zarachowania, pobieranych w ZUS.

Czy lekarz będzie mógł jednorazowo przesłać do ZUS wszystkie wystawione e-ZLA z jednego dnia (w jednym pliku) czy też dla każdego pacjenta oddzielnie?

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej jest wystawione w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W portalu Platformy Usług Elektronicznych podpisanie zwolnienia jest zintegrowane z jego wysyłką do ZUS i następuje dla każdego pacjenta oddzielnie. Możliwość jednorazowego (zbiorczego) przesłania e-ZLA  będzie możliwa w przypadku elektronizowania zwolnień wystawionych na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Takie zwolnienia będą wystawiane w przypadku braku  dostępu do Internetu lub możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Czy aplikacja dla lekarzy będzie udostępniana przez ZUS czy NFZ?

ZUS udostępnia możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Możliwość wytworzenia innego oprogramowania, udostępniającego tą funkcjonalność, pozostaje w gestii jego producentów.

Co powinien zrobić lekarz, gdy wystawia e-ZLA i nagle nie ma połączenia z Internetem? 

W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe (w szczególności w przypadku braku  dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP), lekarzw dniu badania przekazuje pacjentowi (ubezpieczonemu) zaświadczenie  wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, opatrzone jego podpisem i pieczątką. Lekarz może mieć kilka wydrukowanych "czystych" formularzy, do wykorzystania w takich okolicznościach. Zwolnienie wystawione w takim trybie musi zostać zelektronizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Jakie wymagania sprzętowe są niezbędne do korzystania przez lekarza z PUE?

W celu prawidłowego korzystania z portalu PUE niezbędne jest:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, albo Chrome;
 3. system operacyjny: Windows: XP/SP2, 2003, 7 lub Vista albo Linux;
 4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
 5. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej  -  zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony.

Do podpisywania dokumentów potrzebny jest profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Czy lekarz może wystawić duplikat e-ZLA i w jakiej formie?

Może, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Dokument w formie elektronicznej, który lekarz wysłał do ZUS, może być ponownie udostępniony w formie elektronicznej. Dokumenty elektroniczne udostępnia się z zachowaniem ich integralności, o ile zostały podpisane podpisem elektronicznym, którego ważność w chwili złożenia podpisu może być zweryfikowana przez odbiorcę. Tak wynika z § 36 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolityDz.U. z 2015 r. poz. 971).  W myśl § 37 wymienionego wyżej rozporządzenia kopia dokumentu elektronicznego może być sporządzona w postaci uwierzytelnionego wydruku zwizualizowanego pisma, zawierającego w szczególności:

  • jednoznaczny identyfikator tego dokumentu umożliwiający w razie potrzeby odnalezienie pierwowzoru w systemie teleinformatycznym,
  • datę wykonania wydruku.

Uwierzytelnienie dokumentu polega na opatrzeniu wydruku dokumentu elektronicznego podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu oraz informacją, wskazującą na zgodność treści wydruku z treścią dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej.

Kiedy lekarz uzyska informację, o konieczności przekazania pacjentowi wydruku e-ZLA z tego powodu że jego płatnik nie posiada konta na PUE?

Komunikat o konieczności wydrukowania e-ZLA wyświetla się lekarzowi po podpisaniu (wystawieniu) e-ZLA.

Czy po ustaniu zatrudnienia lekarz będzie wysyłał zaświadczenie elektronicznie do ZUS  czy też powinien je wręczyć pacjentowi  w formie papierowej? Czy były płatnik pacjenta otrzyma zwolnienie?

Zaświadczenia elektroniczne obejmujące w całości okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia (po ustaniu zatrudnienia) nie będą przekazywane byłym płatnikom składek. Lekarz nadal będzie wysyłał dwa egzemplarze elektronicznego zwolnienia do ZUS.

Wydrukowanie e-ZLA przez lekarza jest obowiązkowe zawsze wtedy, gdy pacjent o to wystąpi.

Czy lekarz sporządzając korektę wystawionego e- ZLA będzie mógł to uczynić w formie elektronicznej? Czy  lekarz musi poinformować o korekcie pacjenta?

Nie można poprawić dokumentu elektronicznego, trzeba go unieważnić i wystawić nowy, również w formie elektronicznej. Nie stosuje się pisemnych poprawek do dokumentu elektronicznego.

Gdy w zaświadczeniu lekarskim zostanie popełniony błąd, lekarz, który wystawi błędny dokument (lub inny lekarz uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich) w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu (w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), przekazuje do ZUS w formie elektronicznej odpowiednio:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd albo
 2. informację, o której mowa w pkt 1, oraz nowe (poprawne) zaświadczenie lekarskie

- podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Lekarz powinien poinformować ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd - ustnie lub pisemnie w zależności okoliczności opisanych w przepisach i ewentualnie wydać mu wydruk nowego zwolnienia, jeśli płatnik nie ma profilu na PUE.

Czy lekarz będzie mógł wydrukowywać wstecznie wydane zwolnienie lekarskie?

Tak. Wszystkie elektroniczne zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza, będą mogły być wydrukowane. To standardowa funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Gdzie można znaleźć wzór formularza, który ma być wydrukowany przez lekarza w przypadku braku możliwości elektronicznego przesłania e-ZLA?

Formularze zaświadczeń lekarskich umożliwiające wystawienie zaświadczeń w tzw. trybie alternatywnym (art. 55a ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) będą możliwe do wydrukowania  poprzez Platformę  Usług Elektronicznych ZUS, po wejściu w panelu lekarza, w zakładkę "Formularze ZUS ZLA". Będzie to możliwe  po udostępnieniu przez ZUS systemu teleinformatycznego umożliwiającego wystawianie e-ZLA, tj. od 1 stycznia 2016 r.

Czy jest jakiś termin na zgłoszenie się do lekarza w celu wydruku dawno wystawionego zwolnienia elektronicznego?

Nie. Możliwość drukowania zaświadczeń lekarskich wystawionych przez lekarza i udostępnionych na jego profilu informacyjnym nie będzie ograniczona w czasie. Wydruk zaświadczeń, które nie będą już dostępne z poziomu zakładki "Przegląd zaświadczeń lekarskich", będzie możliwy po zamówieniu przez lekarza danych archiwalnych.

Czy ZUS będzie archiwizował elektroniczne zwolnienia lekarskie?

Tak. ZUS będzie przechowywał e-ZLA. Będzie się to odbywać na takich samych zasadach jak obecnie są przechowywane w ZUS dokumenty przekazywane przez płatników składek.

Mam założony profil na PUE, z którego będę mógł wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej. W jaki sposób można uzyskać aplikację gabinetową?

Każdy lekarz, który jest uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich i chce wystawiać elektroniczne zwolnienia w PUE, musi założyć profil oraz posiadać podpis elektroniczny (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Kwestia wytworzenia aplikacji gabinetowych pozostaje poza kompetencją ZUS. ZUS wystawi dla aplikacji gabinetowych odpowiednie usługi, udostępniające te dane, które są niezbędne do wystawienia zwolnienia lekarskiego.