Dokumentacja medyczna

I.

Dokumentację stanowi: 
 1. dokumentacja indywidualna - odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;
 2. dokumentacja zbiorcza - odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 

II.

Dokumentacja indywidualna obejmuje: 
 1. dokumentację indywidualną wewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej podmiotem;
 2. dokumentację indywidualną zewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot.
 

III.

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności: 
 1. historia zdrowia i choroby;
 2. historia choroby;
 3. karta noworodka;
 4. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 5. karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 6. karta wizyty patronażowej;
 7. karta wywiadu środowiskowo?rodzinnego.
 

IV.

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności: 
 1. skierowanie do szpitala lub innego podmiotu;
 2. skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację;
 3. zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska;
 4. karta przebiegu ciąży;
 5. karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
 

V.

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dokonuje się wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załącza jej kopie. 
 

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej  [ pobierz ]

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta  [ pobierz ]