Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zwany dalej "Szpitalem" udziela świadczeń leczniczych w zakresie przewidzianym dla całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, specjalistycznego lecznictwa otwartego, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego, działalności oświatowo - wychowawczej, rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywnej, medycyny pracy.
Podstawą udzielania świadczeń o których mowa w pkt.1 jest:
skierowanie lekarza w przypadku hospitalizacji,
skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz rehabilitacji i fizykoterapii.
Skierowania, o których mowa w pkt. 2 nie są wymagane w razie; wypadku, zatruć , urazów, porodów, stanach zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.
O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. Opieka nad pacjentem w Szpitalu dokonywana jest zgodnie z procedurami medycznymi.
Jeżeli lekarz o którym mowa w pkt. 4, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się ze szpitalem. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.
Po zakwalifikowaniu przez dyżurnego lekarza, pacjent powinien oddać do magazynu szpitalnego ubranie, bieliznę i obuwie, oraz złożyć do depozytu rzeczy wartościowe i pieniądze za pokwitowaniem. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta Szpital nie odpowiada, o czym informuje pacjenta. Depozyt oddawany jest po zwrocie pokwitowania pacjentowi lub osobie wskazanej albo uprawnionej. Dla pacjentów w stanie wyłączającym jego świadome działanie - sporządza się protokół ze znalezionych przy nim rzeczy. W razie zgonu depozyt oddawany jest spadkobiercy.
Szpital jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej udzielonych świadczeń zdrowotnych.
W przypadku osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, do których mają zastosowanie odrębne przepisy dotyczące zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej - Szpital stosuje postępowanie w nich zawarte.
W innych przypadkach nie wymienionych w przepisach, o których mowa w ust.1 pacjent nie posiadający uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa koszt leczenia z własnych środków finansowych. Koszt świadczenia zdrowotnego ustalany jest wówczas na podstawie sumy jednostkowych kosztów własnych sprzedaży wszystkich nośników kosztów zużytych podczas udzielania świadczenia zdrowotnego, z wykorzystaniem przepisów dotyczących sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Koszt świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Szpital ubezpieczonemu bez skierowania , jeżeli to skierowanie jest wymagane, opłaca ubezpieczony.
W Szpitalu świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.
Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne przy pomocy wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej, posiadającej odpowiednie świadectwa i certyfikaty.
Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, następuje:
gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia innych osób.
Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Szpitalu, kierownik Szpitala lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Szpitala sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.
Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie . W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala będącego publicznym zakładem opieki zdrowotnej w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.
Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika Szpitala niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.