Diagnostyka chorób serca i leczenia zawałów na najwyższym poziomie

 

Tytuł Projektu Diagnostyka chorób serca i leczenia zawałów na najwyższym poziomie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
Oś VII „Sprawne usługi publiczne”: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie leczenia chorób układu krążenia. Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności i efektywności leczenia chorób układu
krążenia. pacjentów korzystających z usług Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe świadczenia kardiologiczne tj; zamykanie uszka lewego przedsionka oraz rotablacja, zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej.
Inwestycja polegać będzie między innymi na zakupie Kardioangiografu jednopłaszczyznowego dla pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologii.
Zakup nowego angiografu ograniczy dawkę promieniowania zarówno dla pacjentów i lekarzy. Zostaną również przeprowadzone prace budowlane dostosowujące sanitariaty dla osób niepełnosprawnych i starszych wraz utworzeniem sali jednoosobowej z sanitariatem. . Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie socjalno-bytowe dla sanitariatów i sali jednoosobowej.
Na dwóch salach ośmioosobowych oddziału Kardiologii :

1) Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej Hemodynamicznej
2) Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

planowany jest zakup 16 łóżek wielofunkcyjnych wraz z wyposażeniem. przystosowanym do osób starszych i niepełnosprawnych
Powyższe sale zostaną wyposażone w nowy centralny system monitorowania(2 szt.)i dwa zestawy komputerowe wraz z szesnastoma kardiomonitorami.
Zakończenie realizacji inwestycji projektu unijnego planowane jest na 31.03.2019r.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinzla 13

Całkowita wartość projektu nr RPSW.07.03.00-26-0003/17 wynosi 3 445 370,83 PLN (słownie trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych, 83/100) w tym dofinansowanie unijne to 52,42% kosztów kwalifikowalnych do wysokości 1 805 197,43 PLN ( słownie jeden milion osiemset piec tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 43/100)
Wkład własny beneficjenta 1 640 173,40 PLN (słownie jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 40/100)


-
Pobierz