Komunikat odnośnie odwiedzin„Komunikat odnośnie odwiedzin”

Od dnia 6 czerwca 2022 r. obowiązuje Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia  - [pobierz]

Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe uwarunkowania:  

 1. Zabrania się odwiedzin osobom wykazującym objawy  infekcji  wirusowej,  dotkniętych chorobą zakaźną, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.
 2. Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13:00 - 19:00
 3. Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest  dozwolone  również  poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego.
 4. Do  jednego    pacjenta    może    wejść    jednoczasowo    wyłącznie    JEDNA OSOBA (z zastrzeżeniem ust. 6).
 5. Odwiedzanie chorych   przez   osoby   niepełnoletnie   poniżej   14   r.ż.   jest   dozwolone w towarzystwie osoby dorosłej. Zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 7 r.ż., szczególnie gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub jego stan jest określany jako ciężki.
 6. W sali chorych może przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Osoba odwiedzająca    ZOBOWIĄZANA    JEST   do   zakładania    maseczki   w   kontakcie z pacjentem / personelem.
 8. W czasie odwiedzin na salach intensywnego nadzoru oraz w Oddziale Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zakładania fartucha jednorazowego (fartuchy dostępne w automacie przy wejściu głównym).
 9. W czasie odwiedzin  zabrania  się  przemieszczania  się  osób  odwiedzających  do  innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności  kuchenek oddziałowych,  innych sal chorych, gabinetów.
 10. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz, w trakcie wykonywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych.
 11. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem  ze Szpitala.
 12. Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Szpitala.
 13. Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum - wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką.
 14. Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
 15. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala  ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.  W  przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.

DYREKCJA SSDŚ