Projekty Unijne

Lista projektów unijnych realizowanych przez szpital


Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji
dziennej oraz zakup aparatury medycznej

 


Bliżej pacjenta poprzez stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania,
archiwizacji danych dla Szpitala w Sandomierzu

 


Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce klinicznej i ambulatoryjnej
szpitala w Sandomierzu